هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: UCP2 یکی از انواع Uncoupling proteinها در غشای داخلی میتوکندری‌های نورون‌هاست که تولید ATP، نسبت ATP/ATP و در نتیجه فعالیت کانال‌های KATP در غشای سیتوپلاسمی را تحت تأثیر قرار داده، باعث تغییر در تحریک پذیری سلول می‌شود. با توجه به بیان UCP2 و این کانال‌ها در آوران‌های درد در نخاع، انتظار می‌رود که مهار UCP2 به وسیله‌ی تجویز نخاعی Genipin باعث تغییر در آستانه‌ی درد شود. روش: موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (250-200 گرم) در دو گروه قرار گرفتند. در گروه کنترل حلال دارو و در گروه تجربی Genipin به صورت نخاعی تجویز شد. آستانه‌ی درد حرارتی قبل و 5 دقیقه پس از تجویز نخاعی ثبت گردید. نتیجه‌ی تحقیق: نتایج نشان داد که Genipin (i.t. و 3-10 مول/ لیتر) درد حرارتی را افزایش می‌دهد (p<0.001)؛ و به نظر می‎رسد که این اثر را، حداقل تا حدی، با مهار UCP2 در آوران‌های اولیه‌ی درد اعمال می‌کند. مکانیسم پیشنهادی این است که Genipin، احتمالاً با مهار UCP2 نسبت ATP/ADP را افزایش داده و بدین طریق باعث مهار کانال‌های KATP می‌شود. از آنجا که فعالیت این کانال‌ها ارتباط معکوسی با تحریک پذیری سلولی دارد، بنابراین درد افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, UCP2, میتوکندری, Genipin, نورون‌های آوران اولیه, کانال‌های KATP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029694,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {UCP2، میتوکندری، Genipin، نورون‌های آوران اولیه، کانال‌های KATP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد در موش صحرایی نر نژاد ویستار در آزمون Tail flick
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]