هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی )

نویسندگان: زهره عباسی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: UCP2 در غشای داخلی میتوکندری دارای اثرات ضد التهابی است. برخلاف انتظار اگرچه Genipin، احتمالاً با مهار این پروتئین و متعاقباً مهار کانال‌های KATP باعث افزایش تحریک پذیری می‌شود، اما التهاب را کاهش می‌دهد. این مطالعه به اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم به تنهایی، و پس از تجویز دوزهای mg/kg 10 و μg/kg 1 مرفین می‌پردازد. روش: از موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار (250-200 گرم) در 6 گروه استفاده شد. پس از تجویز داروها، میزان ادم پای عقبی قبل از تجویز کف پایی فرمالین و یک ساعت پس از آن بدست آمد. نتیجه‌ی تحقیق: تجویز نخاعی Genipin اثرات ضد التهابی (p<0.001) داشت؛ و پس از مرفین (mg/kg 10) نیز حجم ادم را نسبت به شم و مرفین به تنهایی کاهش داد (p<0.001). احتمالاً اثرات ضد التهابی Genipin به قدری بوده که اثرات ضد التهابی مرفین در محدوده‌ی آن قرار گرفته است. تجویز Genipin پس از دوز بسیار ناچیز مرفین (μg/kg 1) تأثیری روی اثرات التهابی آن نداشت، ولی این دوز مرفین اثرات ضد التهابی Genipin را کاهش داد. ممکن است بخشی از اثرات تشدید التهاب دوز بسیار ناچیز مرفین تا حدی به واسطه‌ی کانال‌های KATP بروز نماید.

کلمات کلیدی

, UCP2, Genipin, مرفین, کانال‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029695,
author = {عباسی, زهره and فریدونی, مسعود and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {UCP2، Genipin، مرفین، کانال‌های KATP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجویز نخاعی Genipin و تغییر حجم ادم پس از تجویز دوزهای متفاوت مرفین در موش صحرایی
%A عباسی, زهره
%A فریدونی, مسعود
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]