هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهدف: (G.j) Gap junction ها بعنوان سیناپسهای الکتریکی در سیستم عصبی مطرح میباشند. اینترنورونهای مهاری در لامیناهای نخاعی در رابطه با احساس درد توزیع شده اند، بطوریکه تجویز موسیمول (آگونیست GABAA) در نخاع باعث کاهش التهاب ناشی از فرمالین می شود. این پژوهش تأثیر تجویز نخاعی کربنوکسالون (مسدود کننده G.j) و موسیمول را بر ادم حاصل از فرمالین بررسی می کند. روش ها: موشهای صحرایی نر (gr200-250) استفاده شدند. مواد (سالین، کربنوکسالون nM1، موسیمول gµ3/0) به حجم µl10 و به روش نخاعی (intrathecal) تجویز شدند. گروهها شامل کنترل سالین-سالین، سالین-کربنوکسالون، سالین موسیمول و موسیمول-کربنوکسالون بودند. ml05/0 فرمالین 5/2% به کف پا تزریق و حجم ادم به روش پلتیسمومتری اندازه گیری شد. نتایج: التهاب در گروههای سالین-کربنوکسالون و موسیمول نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (p<0.001). التهاب در گروه موسیمول–کربنوکسالون نسبت به گروه های مذکور کاهش بیشتری نشان داد (p<0.01). انسداد G.j بین سلولهای گلیال و افزایش عملکرد GABAA احتمالاً منجر به کاهش رهایش عوامل التهابی توسط آورانهای درد در محیط، لذا کاهش التهاب می شوند. بنابراین احتمالاً افزایش فعالیت GABAA توأم با انسداد G.j احتمالی بین اینترنورونهای مهاری و سلولهای گلیال از قدرت بیشتری در کاهش ادم برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, درد, تجویز نخاعی, Gap junction, GABAA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029698,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {درد، تجویز نخاعی، Gap junction، GABAA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات التهاب ناشی از فرمالین حین بکارگیری آگونیست GABAA و انسداد دهنده Gap junction در سطح نخاع در موش صحرایی نر
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]