پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-11) , صفحات (569-576)

عنوان : ( اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا )

نویسندگان: فرزاد مندنی , گودرز احمدوند , فرید گلزردی , وحید سرابی , سید مهدی نیرومند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: خودمسمومی به اثرات زیانبار یک گونه روی خودش، از طریق تولید و رهاسازی مواد شیمیایی مختلف اطلاق می شود. به منظور تعیین اثرات خودمسمومی عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه زنی و رویش 2 واریته اِلایت و گل زرد، 2 آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 تکرار بطور جداگانه اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف عصاره بخش های مختلف کلزا (اندام هوایی، ریشه و مخلوط اندام هوایی و ریشه) و غلظتهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد عصاره بود. واحدهای آزمایشی شامل پتری دیش هایی به قطر 9 و عمق 3 سانتی متر بودند. به منظور محاسبه خصوصیات جوانه زنی در انتهای دوره جوانه زنی، درصد بازدارندگی از جوانه زنی، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن خشک کل گیاهچه طبق دستورالعمل ایستا برای هر گیاه زراعی جداگانه محاسبه شد. نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی بقایای گیاهی کلزا روی خصوصیات جوانه زنی واریته های مذکور دارای اثرات خودمسمومی متفاوتی بود. افزایش غلظت عصاره به ترتیب باعث افزایش درصد باز دارندگی از جوانه زنی (6/29 و 9/33) و کاهش طول ریشه چه (3/63 و 8/73) و ساقه چه (2/52 و 6/76)، وزن خشک ریشه چه (6/32 و 9/64) و ساقه چه (1/59 و 6/43) و وزن خشک کل (1/42 و 5/55) گیاهچه واریته الایت و گل زرد شد. به استثنای وزن خشک ساقه چه در سایر صفات مورد بررسی واریته گل زرد نسبت به اِلایت در مجاور عصاره کلزا حساسیت بیشتری از خود نشان داد. شدیدترین اثرات خودمسمومی به عصاره ریشه و ضعیف ترین آن به اندام هوایی کلزا مربوط بود.

کلمات کلیدی

, خودمسمومی, کلزا, خصوصیات جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029709,
author = {مندنی, فرزاد and گودرز احمدوند and فرید گلزردی and سرابی, وحید and سید مهدی نیرومند},
title = {اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {569--576},
numpages = {7},
keywords = {خودمسمومی، کلزا، خصوصیات جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا
%A مندنی, فرزاد
%A گودرز احمدوند
%A فرید گلزردی
%A سرابی, وحید
%A سید مهدی نیرومند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]