پژوهش های تولیدات دامی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (24-34)

عنوان : ( تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: احمد حسن آبادی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , حسنا حاجاتی , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه های گوشتی انجام شد. 250 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار به مدت 42 روز پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی حاوی منابع مختلف مانان الیگوساکارید شامل مخمر، مخمر اتوکلاو شده، عصاره مخمر و مانان الیگوساکارید خالص تجارتی، به ترتیب به میزان 5/1، 5/1، 2 و 1/0 درصد جیره بودند. در پایان دوره‌های آغازین، رشد و پایانی میزان تلفات، خوراک مصرفی، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی اندازه گیری گردید. در پایان آزمایش خصوصیات لاشه و تغییرات وزن و طول قسمت های مختلف روده ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد مصرف خوراک، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در هر سه دوره آغازین، رشد و پایانی تفاوت معنی داری بین پرندگان نداشت. در مورد درصد اجزای لاشه جوجه ها نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان ویسکوزیته محتویات هضمی روده بین گروه های مختلف اختلاف معنی داری را نشان داد، به طوری که محتویات هضمی روده جوجه های تغذیه شده با تیمار عصاره مخمر بیشترین و گروه تغذیه شده با مانان الیگوساکارید تجاری کمترین ویسکوزیته را داشت (05/0 .(P<

کلمات کلیدی

, مخمر ساکارومایسس, مانان الیگوساکارید, عملکرد, ویسکوزیته, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029719,
author = {حسن آبادی, احمد and ولی زاده, رضا and محقی, محمدمهدی and حاجاتی, حسنا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {24--34},
numpages = {10},
keywords = {مخمر ساکارومایسس، مانان الیگوساکارید، عملکرد، ویسکوزیته، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی
%A حسن آبادی, احمد
%A ولی زاده, رضا
%A محقی, محمدمهدی
%A حاجاتی, حسنا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2012

[Download]