نقد ادبی, دوره (3), شماره (9), سال (2010-4) , صفحات (171-175)

عنوان : ( تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم» )

نویسندگان: بی بی زهره هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در چند سال اخیر، به یمن رواج مطالعات زبان شناسی در ایران، نقد و تحلیل متون ادبی بر اساس نظریه های زبان شناسی، یکی ار شیوه های جالب توجه و نوعا کارآمد در میان پژوهش های ادبی است. این رویکرد به دو دلیل قابل توجه و ارزشمند است.

کلمات کلیدی

تحمیل نظریه یا نحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم»
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029721,
author = {هاشمی, بی بی زهره},
title = {تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم»},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2008-0360},
pages = {171--175},
numpages = {4},
keywords = {تحمیل نظریه یا نحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم»},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم»
%A هاشمی, بی بی زهره
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]