بهبود مدیریت, دوره (15), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (31-55)

عنوان : ( نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی )

نویسندگان: علیرضا پویا , قاسم اسلامی , حسنیه طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیم گیرندگان سازمانی گاهی دچار رفتاری می گردند که در آن علیرغم دریافت بازخوردهای منفی حاصل از تصمیمات گذشته شان بر این تصمیمات پافشاری و آن را ادامه می دهند. علل مختلفی در رابطه با این پدیده سازمانی بیان شده و دسته بندی هایی برای آنها ارائه گردیده است که به علت نگاه تک بعدی و قدیمی بودن، جامع و دربرگیرنده تمامی علل این پدیده نمی باشند. در مطالعه حاضر با مروری جامع بر ادبیات تحقیق این پدیده، علل توجیه کننده آن شناسایی گردید و سعی شد به منظور ارایه نوع شناسی علل شناسایی شده پرسشنامه ای طراحی و سپس به روش تحلیل عاملی تاییدی فرضیه های تبیین شده مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان دهنده هفت نوع علت برای این پدیده بود که مشتمل بر عوامل روانی، ترس و نگرانی، اجتماعی، نظارت سازمانی، کارگزاری، پروژه ای و عوامل محیطی بودند که البته برای عامل کارگزاری شواهد تجربی کافی یافت نشد. در پایان نیز محدودیتهای تحقیق برشمرده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی آورده شد.

کلمات کلیدی

, پافشاری بر تصمیمات, تصمیم گیری, علل پافشاری, تحلیل عاملی تاییدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029723,
author = {پویا, علیرضا and اسلامی, قاسم and طباطبائی, حسنیه},
title = {نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2012},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8991},
pages = {31--55},
numpages = {24},
keywords = {پافشاری بر تصمیمات، تصمیم گیری، علل پافشاری، تحلیل عاملی تاییدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی
%A پویا, علیرضا
%A اسلامی, قاسم
%A طباطبائی, حسنیه
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2012

[Download]