پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (3), شماره (5), سال (2012-3) , صفحات (67-94)

عنوان : ( بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , مصطفی رضایی راد , سمیراء پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل بنیادی آموزش الکترونیک به دلیل تاثیر بر توانمندی منابع انسانی، عواملی حیاتی به شمار می آیند . هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل بنیادی آموزش الکترونیک بر نوآوری در عملکرد از طریق ظرفیت مدیریت دانش است. در این پژوهش با رویکرد تحقیق پیمایشی، 72 نفر از اعضای گروه های تحقیق و توسعه فعال در شهرک صنعتی بوعلی و شرکتهای مجاور آن در شهر همدان به عنوان نمونه تصادفی انتخاب شدند. دادههای مطالعه از طریق پرسشنامه های استاندارد و بومی شده به دست آمدند . اعتبار ابزارها به کمک تحلیل عاملی و پایایی آنها با کمک آلفای کرونباخ تائید گردید. همچنین تجزیه و تحلیل با نرم انجام شد. نتایج نشان داد مدل تحقیق، مدل نظری قوی برای پیش بینی نوآوری در عملکرد smart pls افزار از طریق عوامل بنیادی آموزش الکترونیک و ظرفیت مدیریت دانش است. بنابراین، توفیق در اجرای صحیح این عوامل به همراه بهبود ظرفیت مدیریت دانش موجب ارتقای نوآوری در عملکرد کارکنان خواهد شد

کلمات کلیدی

, آموزش الکترونیک, ظرفیت مدیریت دانش, نوآوری در عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029725,
author = {کاظمی, مصطفی and مصطفی رضایی راد and پور, سمیراء},
title = {بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2012},
volume = {3},
number = {5},
month = {March},
issn = {2252-0570},
pages = {67--94},
numpages = {27},
keywords = {آموزش الکترونیک، ظرفیت مدیریت دانش، نوآوری در عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدل عوامل اثر گذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش و نوآوری در عملکرد
%A کاظمی, مصطفی
%A مصطفی رضایی راد
%A پور, سمیراء
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2012

[Download]