بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2012-05-15

عنوان : ( یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی )

نویسندگان: مهدی سعادتمند , حسن قاسمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی (CMR) پیشنهاد شده است. در حقیقت، مدل فرم‌پذیر پیشنهادی (ECV)، شکل توسعه یافته روش مرز فعال هندسی بدون لبه (CV) می‌باشد. به این ترتیب که به منظور افزایش قدرت نفوذ CV، نواحی داخل و خارج منحنی تا آنجا توسعه داده می‌شوند که این دو ناحیه دارای یک برهم‌افتادگی با طول مشخص گردند. سپس، با استفاده از فرمولبندی CV، منحنی تکامل می‌یابد. ما برای ارزیابی ECV در مقایسه با CV و مرز فعال خودنسبی از دو مجموعه تصاویر CMR مربوط به فازهای انتهای سیستول و دیاستول استفاده نموده‌ایم. نتایج تجربی بیانگر آن است که پاسخ‌های روش پیشنهادی بهترین تطبیق را با نتایج ناحیه‌بندی دستی (مربوط به متخصصین قلب) داشته است.

کلمات کلیدی

, ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی, تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی, مرزهای فعال هندسی, روش سطح تراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029727,
author = {سعادتمند, مهدی and حسن قاسمیان},
title = {یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناحیه‌بندی تصاویر پزشکی، تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی، مرزهای فعال هندسی، روش سطح تراز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک مرز فعال جدید برای ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی
%A سعادتمند, مهدی
%A حسن قاسمیان
%J بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2012

[Download]