علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (343-349)

عنوان : ( تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , حسین صحابی , شهرام امیرمرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تاثیر میدان مغناطیسی و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل دو سطح هیدروپرایمینگ (خیساندن بذرها در آب مقطر به مدت 5 ساعت و استفاده از بذر خشک) و 8 سطح اعمال تیمار میدان مغناطیسی به صورت میدان مغناطیسی ثابت 15 میلی تسلا به مدت 5، 15 و 25 دقیقه، میدان مغناطیسی ثابت به قدرت 25 میلی تسلا به مدت 5، 15 و 25 دقیقه، تیمار میدان مغناطیسی دایم با شدت 3 میلی تسلا و تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) بودند. خیساندن بذر قبل از کاشت باعث کاهش معنی دار متوسط زمان جوانه زنی (MGT) گردید. طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر به ترتیب به میزان 7، 12 و 13 درصد نسبت به شاهد افزایش یافتند. همچنین طول ریشه چه از 68/6 به 59/7 سانتی متر نسبت به بذر خشک افزایش یافت. میدان مغناطیسی 3 میلی تسلا به صورت دایم و 15 میلی تسلا به مدت 25 دقیقه کمترین زمان جوانه زنی را نشان دادند. کاربرد میدان مغناطیسی با شدت 3 میلی تسلا به صورت دایم و شدت 25 میلی تسلا به مدت 5 دقیقه به ترتیب باعث افزایش طول ریشه چه به میزان 29 و 25 درصد نسبت به شاهد شدند. این تیمارها بیشترین طول ساقه چه، طول گیاهچه و شاخص بنیه را نشان دادند.

کلمات کلیدی

, خیساندن بذر, شاخص بنیه, طول گیاهچه, میدان مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029731,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and حسین صحابی and امیرمرادی, شهرام},
title = {تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {343--349},
numpages = {6},
keywords = {خیساندن بذر، شاخص بنیه، طول گیاهچه، میدان مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حسین صحابی
%A امیرمرادی, شهرام
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]