علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (277-285)

عنوان : ( مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن )

نویسندگان: محمود شور , ملیحه بهزادی مقدم , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غلظت دی اکسید کربن اتمسفر طی چند دهه گذشته افزایش یافته است. بنا بر این انتظار می رود که این افزایش روی گیاهان موثر واقع شود. حسن یوسف از گیاهان زینتی است که به خاطر برگ های زیبایش مورد توجه می باشد. به منظور ارزیابی اثرات غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات ریشه زایی، مورفولوژیکی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف شامل Coleus blumi و Coleus scutellarioides یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 6 تیمار در گلخانه های دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 اجرا شد. تیمار ها عبارت بودند از دو گونه حسن یوسف و سه غلظت دی اکسید کربن شامل شاهد(380 )، 700 و 1050 پی پی ام. قلمه های برگدار دو گونه بمدت 30 روز تحت تاثیر دی اکسید کربن با غلظت های فوق قرار گرفتند و صفات تعداد برگ ها، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، طول روزنه، عرض روزنه، اندازه روزنه و تراکم روزنه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت دی اکسید کربن از380 به 1050 پی پی ام، تعداد برگ ها، قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی به ترتیب 3/25، 4/32، 5/20 و 75 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج این آزمایش نشان دادند که با افزایش غلظت دی اکسیدکربن طول، عرض و اندازه روزنه کاهش می یابد، اما با افزایش غلظت، تراکم روزنه در واحد سطح(میلی متر مربع) افزایش یافت. بیشترین میانگین تراکم روزنه به 7/30 عدد در میلی متر مربع رسید که مربوط به برهمکنش دی اکسید کربن با غلظت 1050 پی پی ام و گونه C. scutellarioides می باشد که نسبت به میانگین بقیه تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد.

کلمات کلیدی

, حسن یوسف, دی اکسید کربن و ریشه زایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029733,
author = {شور, محمود and بهزادی مقدم, ملیحه and گلدانی, مرتضی},
title = {مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {277--285},
numpages = {8},
keywords = {حسن یوسف، دی اکسید کربن و ریشه زایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ریشه زایی، برخی صفات کمی و آناتومیکی دو گونه حسن یوسف در غلظت های بالای دی اکسید کربن
%A شور, محمود
%A بهزادی مقدم, ملیحه
%A گلدانی, مرتضی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]