سی امین گرد همایی علوم زمین , 2012-02-20

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو  )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسین هدایتی تلوکی , حسین ترشیزی , عباسعلی صبا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی نفوذپذیری و زفتار هیدروؤئومکانیکی توده سنگ یکی از مهمترین پارامترها

کلمات کلیدی

توده سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029754,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and هدایتی تلوکی, حسین and حسین ترشیزی and عباسعلی صبا},
title = {ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو },
booktitle = {سی امین گرد همایی علوم زمین},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توده سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو 
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A هدایتی تلوکی, حسین
%A حسین ترشیزی
%A عباسعلی صبا
%J سی امین گرد همایی علوم زمین
%D 2012

[Download]