شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا )

نویسندگان: ایمان آقاملائی , هاشم هاشم نژاد , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور اطمینان از پایداری شیروانیهای سنگی لازم است بر روی آنها آنالیز پایداری انجام گیرد. روش های مختلفی برای آنالیز پایداری شیروانی ها خصوصا شیبهای سنگی وجود دارد. براساس مطالعات زمین شناسی انجام شده شیروانی مد نظر در لایه های مارنی – گلسنگی و مارنهای سیلتی قرار می گیرد. باتوجه به ارتفاع این شیروانی و روند تدریجی تغییر ماهیت لایه ها از مارن به سیلت استون، پارامترهای در نظرگرفته شده پارامترهای معادل است. در تحلیل پایداری کلی شیروانی سنگی از پارامترهای مقاومت برشی براساس معیار شکست هوک – براون استفاده شده است پس از انجام آنالیز پایداری کلی و طراحی سیستم نگهداری، پایداری گوه های سنگی تحلیل شده و کفایت سیستم نگهداری برای پایداری گوه هایی که دارای پتانسیل لغزش می باشند مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین برای درنظرگرفتن بارگذاری مربوط به زلزله علاوه بر آنالیزهای استاتیکی، آنالیزهای شبه استاتیکی با اعمال شتاب افقی متناظر با سطح طراحی و کاربری آن شیروانی برای رسیدن به ضرایب اطمینان مناسب انجام شده است.

کلمات کلیدی

, خروجی تونل, سد صفا, رابر, شیروانی سنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029756,
author = {آقاملائی, ایمان and هاشم نژاد, هاشم and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خروجی تونل، سد صفا، رابر، شیروانی سنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا
%A آقاملائی, ایمان
%A هاشم نژاد, هاشم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]