بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (207-214)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر )

نویسندگان: ایمان حسام عارفی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده گیاهی دارویی، چندساله دارای غده زیرزمینی و از محصولات فرعی مراتع و جنگله ا می باشد که در (Allium altissimum Regel.) موسیر رویشگاههای مرتفع و طبیعی رشد میکند. با توجه به خودرو بودن این گیاه و احتمال مواجه شدن با کمبود عناصر غذایی و تأثیر بر عملکرد آن تعیین نیاز غذایی گیاه از اهمیت ویژهای برخوردار است. بدین جهت به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در سه تکرار در محیط کنترل شده گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 140 و 210 کیلوگرم در هکتار، سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم فسفر در ، 1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح نیتروژن صفر، 70 هکتار و سه سطح صفر، 25 و 50 کیلوگرم پتاسیم در هکتار بر رنگیزههای فتوسنتزی و فتوسنتز توده موسیر کلات بود . نتایج نشان داد که افزایش نیتروژن تأثیر معنیداری در افزایش عملکرد خشک و تر پیاز و میزان نسبی کلروفیل داشت. نیتروژن، فسفر و اثرات متقابل نیتروژن و فسفر تأثیر معنی - داری بر افزایش فتوسنتز برگ گیاه داشت، ولی پتاسیم تأثیر معنیداری بر صفات مورد مطالعه نداشت که احتمالاً به دلیل پتاسیم کافی محیط رشد بود . نتایج تجزیه نمونه خاک گلدان و ساقه و برگ پس از برداشت نشان داد که تفاوت معنیداری در غلظت نیتروژن نمونهها در سطوح مختلف این کود وجود نداشت. آزمایش نمونه پیاز موسیر نشان داد که با افزایش سطوح کود نیتروژنه، غلظت نیتروژن پیاز بطور معنی داری افزایش پیدا کرد ، بطوریکه 2 درصد در سطح چهارم نیتروژن کاربردی مشاهده شد که نسبت به شاهد بیش از شش برابر افزایش داشت. / بالاترین غلظت نیتروژن آن با 3

کلمات کلیدی

, اهلیسازی, رنگریزه فتوسنتزی, گیاه چندساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029771,
author = {حسام عارفی, ایمان and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {207--214},
numpages = {7},
keywords = {اهلیسازی، رنگریزه فتوسنتزی، گیاه چندساله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر عملکرد، فتوسنتز و پیگمانتهای Allium ) فتوسنتزی، کلروفیل و غلظت نیتروژن اجزای گیاه دارویی و صنعتی موسیر
%A حسام عارفی, ایمان
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A بنایان اول, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]