سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده) )

نویسندگان: مهری جغتائی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , فریبا قیامتی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق باکتری های انتروکوکوس ایزوله شده از شیر گوسفند، دلمه، پنیر خام و پنیر رسیده لیقوان مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 1500 باکتری ایزوله شده، باکتری های مشکوک به انتروکوکوس به لحاظ ویژگی های فنوتیپی، از نظر خواص بیوشیمیایی ( رشد در 2، 4، 5/6 درصد نمک کلرید سدیم و درجات مختلف دما و pH) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد، حدود 160 باکتری بیشترین مشابهت را از تمام جوانب به انتروکوکوس داشتند. بر این اساس ابتدا 50 باکتری به عنوان سرگروه برای تشخیص دقیق تر به لحاظ مولکولی(پرایمر های (Universal مورد بررسی و سپس انتروکوکوسهای شناسایی شده با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه های فاسیوم و فکالیس مورد تایید واقع شدند. انتروکوکوس های شناسایی شده سپس از لحاظ مقاومت به ده نوع آنتی بیوتیک متداول (ampicillin, penicillin vancomycin, gentamycin, erythromycin, tetracycline, streptomycin, kanamycin, ciprofloxacin, chloramphenicol,) مورد آزمون قرار گرفتند و باکتری های حساس و مقاوم مشخص گردیدند. همچنین دارا بودن شاخص ها بیماریزایی متعدد از جمله خواص ژلاتینازی و همولیتیکی با استفاده از روشهای مبتنی بر کشت و فاکتورهای asa1, van A, van B, ace, cpd, esp و gelE با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که انتروکوکوس های مورد بررسی تا حد زیادی ایمن بوده و پتانسیل به کارگیری در فراورده های غذایی به عنوان آغازگر یا کمک آغازگر را دارا میباشند.

کلمات کلیدی

, انتروکوکوس, ویژگی های فنوتیپی, مقاومت به آنتی بیوتیک, شاخص های بیماریزایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029775,
author = {جغتائی, مهری and یاورمنش, مسعود and عدالتیان دوم, محمدرضا and قیامتی یزدی, فریبا},
title = {ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده)},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انتروکوکوس، ویژگی های فنوتیپی، مقاومت به آنتی بیوتیک، شاخص های بیماریزایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص های بیماریزایی در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوان (شیر گوسفندی – دلمه – پنیر تازه – پنیر رسیده)
%A جغتائی, مهری
%A یاورمنش, مسعود
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A قیامتی یزدی, فریبا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]