سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی )

نویسندگان: محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , مریم شیر افکن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنیر لیقوان یکی از انواع پنیرهای سنتی است که از شیر خام گوسفند تهیه می شود، با توجه به عدم استفاده از فرآیند پاستوریزاسیون در تولید این پنیر، نقش باکتری های تولید کننده ی باکتریوسین جهت از بین بردن باکتری های بیماریزا، حیاتی می باشد. باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس یکی از مهم ترین باکتری های موجود در پنیر لیقوان است که از یک طرف با تولید اسید لاکتیک منجر به کاهش pH می شود و از طرف دیگر به علت تولید پروتئین های رشته ای کوچک (ساختار اولیه) با خاصیت باکتریوسینی نقش به سزایی در حفظ کیفیت بهداشتی پنیر ایفا می کند. در این پژوهش با جمع آوری عوامل موثر روی فلور میکروبی پنیر لیقوان ( علف تازه، شیر تازه، دلمه، پنیر تازه و پنیر رسیده) با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی (16s rRNA ) نسبت به شناسایی باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس اقدام شد.بر اساس نتایج مشخص شد ، که از 625 ایزوله جدا شده از دو کارگاه بزرگ پنیر سازی منطقه ی لیقوان تبریز 46 ایزوله متعلق به گونه ی لاکتوکوکوس لاکتیس بود که از این تعداد ایزوله 46/8 درصد مربوط به شیر خام، 40/4 درصد مربوط به دلمه و حدود 12/8 درصد از حضور این باکتری مربوط به پنیر تازه می باشد، در پنیر رسیده موردی از حضور این باکتری یافت نشد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شیر خام منشأ اصلی باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس در پنیر لیقوان باشد.

کلمات کلیدی

, پنیر لیقوان, لاکتوکوکوس لاکتیس, خاستگاه, مبتنی بر کشت, روش ملکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029776,
author = {عطار, محمدعلی and یاورمنش, مسعود and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر and عدالتیان دوم, محمدرضا and مریم شیر افکن},
title = {ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پنیر لیقوان، لاکتوکوکوس لاکتیس، خاستگاه، مبتنی بر کشت، روش ملکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی
%A عطار, محمدعلی
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A مریم شیر افکن
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]