شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC )

نویسندگان: هاشم هاشم نژاد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سایندگی معمولا ویژگی زمین بوده که ممکن است سبب سایش و خوردگی ابزار و قطعات ماشین های حفاری گردد. این پدیده باعث کاهش قابل توجه در راندمان فرآیند حفاری میشود. در پروژه هایی که پتانسیل سایندگی دارند، بررسی ها و مطالعات اولیه مناسب از مناقشه ها و اختلاف نظر های بعدی جلوگیری خواهد کرد، از اینرو تا کنون روشهای زیادی برای آزمایش سایندگی خاک در بخش حفاری های زیر زمینی توسط محققین ارائه شده است، اما از یک سو بدلیل پیچیدگی های موجود و از دیگر سو بدلیل عدم استفاده از یک چهار چوب درست مطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناختی پیش بینی مقادیر واقعی سایش خاک دچار مشکلات عدیده ای بوده است. یکی از آزمایشهایی که برای بررسی خصوصیات سایندگی خاک استفاده میشود، آزمایش 6 میلی متر تحت آزمایش قرار میگیرند. در این / میباشد. در این آزمایش ذرات خاک با دانه بندی 4 تا 3 LCPC مورد LCPC مقاله سعی شده است اثرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات بر روی نتایج حاصل از آزمایش LCPC بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر معنی دار این پارامتر ها بر روی نتایج آزمایش میباشد.

کلمات کلیدی

, دستگاه آزمایش LCPC, سایش, سایندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029778,
author = {هاشم نژاد, هاشم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and طریق ازلی, صادق},
title = {بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {دستگاه آزمایش LCPC، سایش، سایندگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC
%A هاشم نژاد, هاشم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A طریق ازلی, صادق
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]