شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w )

نویسندگان: محمدرضا کریمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور پیشبینی نرخ دبی نشت از آبرفت سد سورک از روش تحلیل عددی اجزای محدود استفاده شده است. جهت نتیجهگیری بهتر از تحلیل، از المانهای چهارگرهی استفاده شده است. با 10-7 بهدست (cm/s) 10-2 تا (cm/s) استفاده از آزمایشات برجا، مقدار ضریب تراوایی در محل محور سد بین آمده است. از همین جهت چون انتخاب یک مقطع برای تحلیل نشت کافی نبوده و ضریب خطا را بالا میبرد، تصمیم گرفته شد از اطلاعات هفت گمانه که در طول محور حفاری شده استفاده گردد. بههمین منظور طول سد به هفت بخش تقسیم شد و از اطلاعات مربوط به هر گمانه برای تحلیل آن بخش استفاده شد و سپس از مجموع آمار بهدست آمده مقدار دبی نشت بهدست آمد. بهدلیل هموژن نبودن خاک از مشبندی(شبکهبندی) استفاده شده است. به جهت بهدست آوردن نتایج بهتر از تحلیل، مشبندی بسیار کوچک انتخاب شده، بهطوری که هر المان دارای مقیاس واقعی یک متری بر روی زمین است. به دلیل تفاوت در پهنای عرض سد در امتداد طول آن، ابعاد مقاطع در نظر گرفته شده با یکدیگر متفاوت میباشد. بزرگترین مقطع با عرض 250 متر و ارتفاع 35 متر، دارای بیشترین تعداد المان با ( 22525 المان) و بیشترین تعداد گره ( 22904 گره) میباشد. با 640000 میباشد. بنابراین m3/year توجه به تحلیلهای انجام شده توسط این نرمافزار دبی نشت در حدود پیشنهاد میشود جهت آببندی پیشبینی لازم اتخاذ گردد.

کلمات کلیدی

, مدل سازی عددی, اجزاء محدود , آبرفت, نفوذپذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029779,
author = {کریمی, محمدرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {مدل سازی عددی، اجزاء محدود ، آبرفت، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w
%A کریمی, محمدرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]