شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) )

نویسندگان: محسن افروزی , حسین محمدزاده , غلامرضا لشکری پور , مجید کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پهنهبندی میزان تغذیه آبخوان به عنوان یک عنصر اساسی در چرخه هیدروژئولوژیکی در نقاط مختلف یک دشت می تواند کمک موثری به مدیریت صحیح آبخوان در شناخت مناطق بحرانی و غیر بحرانی آبخوان بنماید. در این تحقیق پهنهبندی میزان تغذیه خالص آبخوان دشت فارسان- جونقان در استان چهارمحال و بختیاری با 1389 مورد - در فاصله ماههای آبان تا اردیبهشت سال آبی 90 (WTF) استفاده از نوسانات تراز سطح ایستابی ارزیابی قرار گرفت. براساس نقشه پهنهبندی مبزان تغییرات تراز سطح ایستابی، بیشترین نوسان سطح آب زیرزمینی در محدودههای شمالغربی آبخوان با میزان 6 الی 10 متر و کمترین مقدار آن در قسمتهای جنوب 1 متر برآورد شده است. نتایج حاصل از نقشه پهنهبندی ضخامت لایه / 0- تا 2 / شرق و مرکز آبخوان بین 5 تغذیه شونده آبخوان نیز نشان میدهد که بیشترین ضخامت لایه تغذیه شونده در محدوده روستاهای 0 متر و کمترین مقدار ضخامت لایه تغذیه شونده در محدوده / 0 الی 5 / گوجان،دهچشمه و عیسیآباد بین 35 0 متر میباشد. با احتساب مساحت در بر گیرنده هر محدوده ضخامت لایه نغذیه / 0 الی 08 / جونقان و برابر 0 20/ شونده آبخوان به طور متوسط حجم تغذیه آبخوان طی دوره آماری در نظر گرفته شده ( 7 ماه) حدود 14 ملیون متر مکعب میباشد. مهمترین عوامل بر میزان بیشنه تغذیه این آبخوان میتوان به وجود سازندهای آهکی کارستشونده در قسمتهای شمالی آبخوان اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, تغذیه آب زیرزمینی, سطح ایستابی, GIS , WTF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029782,
author = {افروزی, محسن and محمدزاده, حسین and لشکری پور, غلامرضا and کاظمی, مجید},
title = {پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF)},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تغذیه آب زیرزمینی، سطح ایستابی،GIS ،WTF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF)
%A افروزی, محسن
%A محمدزاده, حسین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A کاظمی, مجید
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]