بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (192-200)

عنوان : ( بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حامد منصوری , روح اله مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی استفاده از منابع یکی از راهکارهای مهم در افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد. تلفات نیتروژن محدود به مزرعه نبوده و پس از برداشت محصول نیز تلفات چشمگیر یدر مسیرهای مختلف چرخه تولید و مصرف آن وجود دارد. بنابراین، هدف از این (Zea mays L.) و ذرت (Triticum aestivum L.) تحقیق تعیین میزان تلفات و کارایی نیتروژن در چرخه تولید تا مصرف غذای تولیدی از گندم بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از قبیل میزان کود مصرفی، تولید و سطح زیر کشت گندم و ذرت، بقایای برگشتی و همچنین سهم و توزیع مسیرهای مختلف تولید غذا از طریق پرسشنامه و همچنین منابع مختلف جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که کل نیتروژن برداشت شده توسط دو گیاه گندم و 81 هزار تن، با کارایی 25 و 60 درصد بود. بیشترین تلفات نیتروژن در گیاه گندم در سطح مزرعه مشاهده گردید، درحالیکه در ذرت به ترتیب 387 و 81/7 ذرت به دلیل کارایی بالاتر در جذب نیتروژن، تلفات در سطح مزرعه کمتر از گندم بود. بعد از برداشت محصول از مزرعه، کارایی نیتروژن، بسته به اینکه در کدامیک از مسیرهای تولید غذای گیاه ییا دامی وارد م یشود، متفاوت بود. کارایی مصرف کود نیتروژن در کل چرخه تولید غذا برای گندم و ذرت به 7 درصد بدست آمد. مصرف نیتروژن در مسیر تولید غذای گیاهی نسبت به مسیر تولید غذای دامی کارایی بیشتری را نشان داد، بطوریکه2/14 و 6 /7 ترتیب 2 کارایی مصرف کود در سیستم تولید غذای گیاهی حدود 13 برابر بیشتر از تولید سیستم غذای دامی بود. بنابراین، به نظر م یرسد که برای کاهش تلفات نیتروژن در مسیر چرخه تولید غذا از این دو گیاه، بایستی کارای یها را چه در سطح مزرعه و چه درطی مرحله فرآوری بالا برد.

کلمات کلیدی

, تلفات نیتروژن, غذای دامی, غذای گیاهی, کارایی مصرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029805,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and منصوری, حامد and مرادی, روح اله},
title = {بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7713},
pages = {192--200},
numpages = {8},
keywords = {تلفات نیتروژن، غذای دامی، غذای گیاهی، کارایی مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A منصوری, حامد
%A مرادی, روح اله
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2012

[Download]