بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) )

نویسندگان: مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی برنگ , مجتبی حسینی , شهاب حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه جاری با هدف بررسی حساسیت بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller نسبت به نماتودهای بیمارگر حشرات (EPNs) انجام گردید. ایزوله های بومی EPNs در سال های 1389 و 1390 از مشهد جمع آوری شده و با استفاده از روش های کلاسیک و همچنین شیوه ی مولکولی مستند به تحلیل توالی ژن هایITS و نواحی D2/D3 ژن 28S به عنوان Steinernema feltiae و Heterorhabditis bacteriophora شناسایی گردیدند. در این بررسی، گونه Lam and Webster, 1971 Oscheius tipulae نیز شناسایی گردید که اولین گزارش از این جنس نماتودهای بیمارگر حشرات از ایران می باشد. آزمون پتری دیش برای مشخص نمودن کارآمدی پنج ایزوله EPNs متعلق به چهار گونه S. carpocapsae، S. feltiae، S. glaseri و H. bacteriophora (نژادهای FUM7 و تجاری) انجام پذیرفت. ارزیابی اولیه با غلظت های 0، 75، 150، 250، 375 و IJs/ml 500 نشان داد که S. carpocapsae و دو ایزوله H. bacteriophora باعث بیشترین مرگ و میر روی مراحل لاروی و پیش شفیرگی بید سیب زمینی می شوند. در آزمون تکمیلی، این سه ایزوله( با بیشترین بیماری زایی) به منظور تعیین اثر نوع خاک (لومی، لومی-شنی و شنی) روی بیماری زایی EPNs علیه لاروهای جوان و مسن و همچنین پیش شفیره انتخاب شدند. آزمون مذکور در ستون خاک همراه غده با استفاده از دو غلظت 500 و IJs/ml 2000 انجام گرفت. در آزمایش روی لارو جوان، مرگ و میر بید سیب زمینی به صورت معنی داری به تنهایی تحت تأثیر اثر نژاد نماتود و یا نوع خاک قرار نگرفت در حالیکه در لارو مسن، مرگ و میر بید سیب زمینی به صورت معنی داری به تنهایی هم تحت تأثیر نژاد نماتود و هم غلظت های لاروهای عفونت زا قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایزوله های EPNs در خاک های سبک تر، کارآیی بالاتری دارند. پیش شفیره حساس ترین مرحله آفت به نماتود بود. بیماری زایی بالای S. carpocapsae و H. bacteriophora روی مراحل نابالغ بید سیب زمینی و همچنین اثربخشی آنها در انواع مختلف خاک، موید آن است که دوگونه مذکور دارای این توانایی هستند که به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در مدیریت P. operculella مورد استفاده قرار گیرند، هرچند، ارزیابی های مزرعه ای نیز ضروری است.

کلمات کلیدی

, نماتود بیمارگر, بید سیب زمینی , کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029808,
author = {حسنی کاخکی, مهناز and کریمی برنگ, جواد and حسینی, مجتبی and حیدری, شهاب},
title = {کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae)},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نماتود بیمارگر، بید سیب زمینی ، کنترل بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae)
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A کریمی برنگ, جواد
%A حسینی, مجتبی
%A حیدری, شهاب
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]