همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15

عنوان : ( تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم )

نویسندگان: مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در مدیریت پایدار خاک های شور و سدیمی بهبود ویژگی های فیزیکی خاک است. کاربرد مواد آلی اصلاح کننده می تواند راهکاری مناسب در اصلاح و بهبود ویژگی های فیزیکی خاک های شور و سدیمی باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر مواد اصلاحی بر برخی خصوصیات یک خاک شور- سدیمی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کمپوست، ورمی کمپوست، کود مرغی و پودر گچ هر یک به میزان 10 تن در هکتار و تیمار شاهد با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که کاربرد مواد اصلاح کننده باعث افزایش معنی دار تخلخل تهویه ای (AC) و کاهش معنی دار SAR نسبت به شاهد گردید. سرعت نفوذ نهایی در تیمار گچ تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت و نسبت به شاهد تقریبا 24 برابر افزایش داشت.

کلمات کلیدی

, شور-سدیمی, مواد اصلاحی, سرعت نفوذ, تخلخل تهویه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029819,
author = {خطبائی, مجتبی and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر},
title = {تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم},
booktitle = {همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {شور-سدیمی، مواد اصلاحی، سرعت نفوذ، تخلخل تهویه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم
%A خطبائی, مجتبی
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%J همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
%D 2012

[Download]