دانش حقوق مدنی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (27-36)

عنوان : ( بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سید محمد هادی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

کلمات کلیدی

, شرایط اساسی صحت, قرارداد, شروط ضمن عقد, قانون مدنی, حقوق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029834,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and قبولی درافشان, سید محمد هادی},
title = {بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد},
journal = {دانش حقوق مدنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-1712},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {شرایط اساسی صحت، قرارداد، شروط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق موضوعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A قبولی درافشان, سید محمد هادی
%J دانش حقوق مدنی
%@ 2322-1712
%D 2012

[Download]