مهندسی حمل و نقل, دوره (3), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (55-68)

عنوان : ( شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: علی اصغر صادقی , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، ارایه روش جدیدی برای در نظر گرفتن تصادفها با توجه به شرایط محیطی، ترافیکی و هندسی راه است که تصادفها را با توجه به اندرکنش مولفه های منجر به آن در نظر می گیرد. این رویکرد برای وارد کردن مشخصات فیزیکی، راه را به واحدها یا قطعات با مشخصات فیزیکی همگن قطعه بندی کرده و در نتیجه تصمیم گیری در مورد وضعیت ایمنی راه به جای یک نقطه، برای طولی از راه با خصوصیات مشخص انجام می شود. این رویکرد با استفاده از روش تحلیل پوششی داد هها (DEA) انجام شده است که بر خلاف روشهای رگرسیونی نیازمند به دست آوردن تابع توزیع و در نظر گرفتن فرضیه هایی در مورد آن نیست. این روش امتیازهایی (ناکارآیی هایی) را به دست مِی دهد که اجازه می دهد قطعات راه به طور مناسبی از نظر حادثه خیز بودن، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. در پژوهش حاضر یک مطالعه موردی بر روی مسیرهایی به طول 4/ 144 کیلومتر انجام شد که حاصل آن شناسایی 154 قطعه راه با امتیازات خطر نسبی متفاوت بود، به این ترتیب قطعات حادثه خیز با روش پیشنهادی شناسایی و اولویت بندی شدند که از نظر تعریف شاخص های ورودی و خروجی بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها برای اولویت بندی قطعات راه، تجربه جدیدی به شمارم یآید.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, قطعه بندی, قطعات حادثه خیز, اولویت بندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029838,
author = {صادقی, علی اصغر and آیتی, اسماعیل and پیرایش, محمدعلی},
title = {شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها},
journal = {مهندسی حمل و نقل},
year = {2011},
volume = {3},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-6598},
pages = {55--68},
numpages = {13},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها، قطعه بندی، قطعات حادثه خیز، اولویت بندی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها
%A صادقی, علی اصغر
%A آیتی, اسماعیل
%A پیرایش, محمدعلی
%J مهندسی حمل و نقل
%@ 2008-6598
%D 2011

[Download]