شانزدهمین همایش انجمن زمین شاسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار )

نویسندگان: فاطمه ذبیحی زوارم , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , اسداله محبوبی , حسن امیری بختیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، چینه نگاری زیستی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار مورد مطالعه قرار گرفته است .سازند آسماری در چاه مورد مطالعه با 432 متر ضخامت شامل تناوبی از دولومیت، آهک دولومیتی ، آهک و لایه های نازکی ازآهک شیلی است. نتایج حاصل از مطالعه ،منجر به شناسایی 33 جنس و 22 گونه فرامینیفر بنتیک و پلانکتونیک گردید که بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آن ها چهار زون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. 1- Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage Zone (Rupelian-Chattian), 2- Archaias asmaricus-Miogypsinoides spp. Assemblage Zone (Chattian), 3- Elphidium sp. 14-Miogypsina Assemblage Zone (Aquitanian), 4- Borelis melo curdica- Borelis melo melo (Burdigalian) با توجه به زون های تجمعی شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه، روپلین -چاتین ( الیگوسن)– بوردیگالین ( میوسن پیشین) در نظر گرفته می شود. همچنین در این مطالعه مرز الیگومیوسن مورد بازنگری قرار گرفت. سن بخشی از رسوبات سازند آسماری که پیش از این میوسن در نظر گرفته می شد، در واقع سن الیگوسن داشته اند.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, آسماری, روپلین -چاتین (الیگوسن)– بوردیگالین ( میوسن پیشین)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029847,
author = {ذبیحی زوارم, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and محبوبی, اسداله and حسن امیری بختیار},
title = {زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار},
booktitle = {شانزدهمین همایش انجمن زمین شاسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، آسماری، روپلین -چاتین (الیگوسن)– بوردیگالین ( میوسن پیشین)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان نفتی قلعه نار
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A محبوبی, اسداله
%A حسن امیری بختیار
%J شانزدهمین همایش انجمن زمین شاسی ایران
%D 2012

[Download]