پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (53-63)

عنوان : ( بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین )

نویسندگان: محمد آدینه ای , محمد بازوبندی , رضا قربانی , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه (Gossipium hirsutum L.) در مزارع پنبه کاری شهرستان اسفراین، در مزارعی که علف کش استفاده شده و مزارعی که علف کش استفاده نشده بود، مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی پارامترهای فراوانی، یکنواختی، تراکم و تراکم حضوری در سه نوبت نمونه گیری (یک ماه پس از کشت، مرحله گلدهی و برداشت محصول) تعیین و با آزمون خوشه ای (کلاستر) آنالیز گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد از بین 29 گونه علف هرز شناسایی شده متعلق به 5 خانواده گیاهی در مزارع پنبه شهرستان اسفراین، خانواده گندمیان با 6 گونه بیشترین فراوانی را داشت و استفاده از علف کش تأثیر معنی داری بر فراوانی، یکنواختی، تراکم و تراکم حضوری تعدادی از گونه های علف های هرز در نوبت اول نمونه برداری نشان داد. توزیع غالبیت در مزارعی که از علف کش استفاده نشده بیشتر بود. غنای گونه ای در مزارع بدون کاربرد علف کش بیشتر و تشابه زیادی در طول سه نوبت نمونه برداری وجود داشت. در نمونه برداری اول تنوع گونه ای در مزارع سمپاشی شده و سمپاشی نشده به طور معنی داری متفاوت بود و همچنان که انتظار می رفت سمپاشی تنوع گونه ای را کاهش داد. مقدار شاخص غالبیت در مزارعی که علف کش استفاده شد بیش از مزارعی بود که علف کش استفاده نشده بود.

کلمات کلیدی

, آزمون خوشه ای, تراکم حضوری, غالبیت, فراوانی, یکنواختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029850,
author = {محمد آدینه ای and محمد بازوبندی and قربانی, رضا and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {53--63},
numpages = {10},
keywords = {آزمون خوشه ای، تراکم حضوری، غالبیت، فراوانی، یکنواختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین
%A محمد آدینه ای
%A محمد بازوبندی
%A قربانی, رضا
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]