جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (45-75)

عنوان : ( بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی , زهره تائبی نقندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر شعر فارسی بر ادبیّات آمریکا از مباحثی است که تا کنون کم‌تر مورد توجّه کسانی که در زمینة ادبیّات تطبیقی تحقیق کرده‌‌اند، قرار گرفته است. موضوع مقالة حاضر بررسی تأثیر حافظ شیرازی بر شاعر رمانتیک و فیلسوف تعالی‌گرای آمریکایی، رالف والدو إمِرسُن است. این پژوهش، نخست به اختصار زندگی و چارچوب فکری و سبک ادبی إمِرسُن را معرفی می‌کند و چگونگی آشنایی وی با حافظ را از طریق متن‌های میانجی آلمانی نشان می‌دهد. بخش دوم مقاله، شخصیّت حافظ را در چشم شاعرـ فیلسوف آمریکایی بررسی می‌کند و به ارزیابی کیفیّت ترجمه‌های إمِرسُن از اشعار حافظ می‌پردازد. در بخش پایانی از طریق بررسی تطبیقی اشعار إمِرسُن و حافظ، همسانی‌های فکری و سبکی دو شاعر و میزان تأثیر إمِرسُن از حافظ، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. تأثیر پذیری إمِرسُن از حافظ نه تنها در مضامین و صور خیال، بلکه در چارچوب فکری او نیز به چشم می‌خورد. این همگونی‌ها با ارجاع به مقالات و اشعار إمِرسُن و تطبیق آن‌ها با اشعار حافظ نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, حافظ شیرازی, إمِرسُن, ادبیّات آمریکا, تأثیر ادبیّات شرق بر غرب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029851,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود and تائبی نقندری, زهره},
title = {بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2010},
volume = {43},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {45--75},
numpages = {30},
keywords = {حافظ شیرازی، إمِرسُن، ادبیّات آمریکا، تأثیر ادبیّات شرق بر غرب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی اشعار حافظ و امرسن
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%A تائبی نقندری, زهره
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2010

[Download]