سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران )

نویسندگان: اسماعیل فاضلی سنگری , ناهید گرایلی , فرج اله شهریاری احمدی , حبیب ا... سمیع زاده , عبدالرضا باقری , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انتخاب به کمک نشانگر در برخی صفات مهم کلزا Brassica napus L. شامل طول غلاف، محتوای اسیدهای اروسیک، اولئیک و لینولنیک، کارایی نشانگرهای همبسته با صفات مورد نظر که در کشور کانادا مورد استفاده قرار می گیرد، در شرایط آب و هوایی ایران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، 44 ژنوتیپ داخلی و وارداتی کلزا در کرج کشت شدند. پس از اتمام دوره رشد، طول غلاف و همچنین محتوای اسیدهای اروسیک، اولئیک و لینولنیک با استفاده از HPLC در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اندازه گیری و میانگین شان ثبت شد. در این تحقیق، از 34 نشانگر مولکولی مختلف که هرکدام سهم قابل توجه ای از فنوتیپ صفات مذکور را کنترل می کردند، استفاده شد. این نشانگرها در شرایط آب و هوایی کانادا مورد بررسی قرار گرفته،بدست آمده و تایید شدند بطوریکه مقدار همبستگی یا فاصله آنها با QTL های مورد بررسی نیز محاسبه شد. ژنوتیپ های مورد بررسی بر اساس وجود یا عدم وجود نشانگرها، گروه بندی شده و مقادیر میانگین های بدست آمده در صفات مذکور با مقادیر کنترل فنوتیپی محاسبه شده، مقایسه شد. نتایج نشان داد که نشانگرهای مورد استفاده در شرایط آب و هوایی کانادا لزوما کارایی لازم در شرایط آب و هوایی ایران را ندارد که این می تواند به دلیل اثر متقابل ژنوتیپ و محیط باشد. از این رو به منظور انتخاب به کمک نشانگر، بهتر است نشانگرهای جدید همبسته با صفات موردنظر در شرایط محیطی جدید انتخاب و یا کارایی نشانگرهای محیط های دیگر مجددا مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان اثر محیط بر ژنوتیپ را به حداقل رساند.

کلمات کلیدی

, کلزا, انتخاب به کمک نشانگر, کارایی نشانگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029859,
author = {فاضلی سنگری, اسماعیل and گرایلی, ناهید and شهریاری احمدی, فرج اله and حبیب ا... سمیع زاده and باقری, عبدالرضا and فارسی, محمد},
title = {بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلزا، انتخاب به کمک نشانگر، کارایی نشانگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر MAS برای برخی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی کلزا Brassica napus L. در شرایط آب و هوایی ایران
%A فاضلی سنگری, اسماعیل
%A گرایلی, ناهید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A حبیب ا... سمیع زاده
%A باقری, عبدالرضا
%A فارسی, محمد
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]