سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور )

نویسندگان: احسان سپاهی کرناوه , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال فناوری فرآیندی است که در آن اجزا فناوری از دارنده به گیرنده جریان و انتقال می یابند. امروزه کشورهای در حال توسعه به جهت کمتر نمودن فاصله خود با کشورهای توسعه یافته در زمینه نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی متوسل به روش های گوناگونی می شوند یکی از مهمترین آنها انتقال فناوری های جدید است که از آن طریق توانسته اند تا حدی فاصله خود را با توجه به شتاب کشورهای صنعتی کمتر نمایند. انتقال فناوری با روش های مختلف امکان پذیر است که با توجه به موقعیت انتقال دهنده فناوری و انتقال گیرنده فناوری مشخص می شود. اما این روش علی رغم داشتن فرصت های بالقوه و آشکار دارای تهدیدات ضمنی است که اگر فناوری به درستی انتخاب نشود و از مسیر صحیح، انتقال نیابد منجر به خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد. فرآیند انتقال فناوری شامل 3 فاز عمده می باشد که در صورت طی موفقیت آمیز کلیه این فازها تجاری سازی فناوری انتقال یافته میسر می گردد. این 3 فاز اصلی عبارتند از: گزینش و اکتساب،انطباق فناوری وارداتی، جذب فناوری وارداتی، کاربرد فناوری انتقالی، توسعه و بهبود فناوری وارداتی، اشاعه (انتشار) فناوری. در این پژوهش با توجه به اهمیت و جایگاه مهم فناوری ریزآرایه در مطالعات مرتبط با علوم زیستی و نیز فقدان این فناوری درون کشور راه ها و مراحل ورود فناوری ریزآرایه مدل سازی شده است.

کلمات کلیدی

, انتقال فناوری, ریزآرایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029862,
author = {سپاهی کرناوه, احسان and شهریاری احمدی, فرج اله and طریقی, سعید and باقری, عبدالرضا},
title = {مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {انتقال فناوری، ریزآرایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور
%A سپاهی کرناوه, احسان
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A طریقی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]