سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی , 2012-09-03

عنوان : ( بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود )

نویسندگان: راهله رهبانیان , علی گنجعلی , عبدالرضا باقری , مسعود روشن فکر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های بیوشیمیایی ارقام مختلف نخود، آزمایشی با دو ژنوتیپ کاندیدای متحمل به خشکی شامل 392 MCC و 877 MCC و دو ژنوتیپ کاندیدای حساس به خشکی شامل 68 MCC و 448 MCC در دو سطح تنش )% 43 ظرفیت زراعی( و بدون تنش )ظرفیت زراعی( در شرایط کنترل شده انجام شد. میزان پروتئین محلول برگی، در مرحله گیاهچه ای، در شرایط تنش خشکی، در ژنوتیپ های 68 MCC و 448 MCC بیشتر از ژنوتیپ های 392 MCC و 877 MCC بود، اما در شرایط بدون تنش، ژنوتیپ های 392 MCC و 68 MCC به ترتیب، بیشترین و کمترین میزان پروتئین را به خود اختصاص دادند. در مرحله گلدهی، ژنوتیپ متحمل ) 392 MCC ( و در مرحله غلاف دهی، ژنوتیپ متحمل خشکی و بدون تنش، پروتئین بیشتر877( MCC ( در هر دو شرایط تنشی نسبت به ژنوتیپ حساس 68 MCC داشتند. از نظر میزان پرولین، در مرحله گیاهچه ای، در هر دو شرایط تنش خشکی و بدون تنش، تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها مشاهده نشد. در مرحله گلدهی، در شرایط بدون تنش، بیشترین پرولین، به ژنوتیپ های 392 MCC و 68 MCC و در شرایط تنش خشکی به ترتیب به ژنوتیپ های 877 MCC و 448 MCC اختصاص یافت. در مرحله غلاف دهی، در شرایط تنش خشکی، پرولین در ژنوتیپ های 392 MCC 68 ، MCC و 448 MCC به طور معنی داری افزایش یافت . میزان مالون دی آلدئید در مرحله گیاهچه ای، در شرایط تنش خشکی در ژنوتیپ های 68 MCC 877 ، MCC و 448 MCC نسبت به شرایط بدون تنش افزایش معنی داری یافت. در مرحله گلدهی و غلاف دهی، مقدار مالون دی آلدئید و پراکسید هیدروژن، در شرایط تنش خشکی، در ژنوتیپ های متحمل کمتر از ژنوتیپ های حساس بود. تنش خشکی، افزایش معنی داری در میزان کربوهیدرات محلول در هر سه مرحله رشد ایجاد نمود، اما اثر آن بر میزان کربوهیدرات نا محلول برگی، معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, پرولین, پراکسید هیدروژن, تنش خشکی, کربوهیدرات, مالون دی آلدئید و نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029863,
author = {راهله رهبانیان and گنجعلی, علی and باقری, عبدالرضا and روشن فکر, مسعود},
title = {بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پرولین، پراکسید هیدروژن، تنش خشکی، کربوهیدرات، مالون دی آلدئید و نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات تنش خشکی بر میزان پرولین، پراکسید هیدروژن، کربوهیدرات و مالون دی آلدئید در ارقام مقاوم وحساس به خشکی نخود
%A راهله رهبانیان
%A گنجعلی, علی
%A باقری, عبدالرضا
%A روشن فکر, مسعود
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی
%D 2012

[Download]