هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه صادقیان , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری آتشک گلابی ازبیماری های مخرب در مناطق بارانی ومرطوب می باشد که هرساله خسارات اقتصادی سنگینی به باغداران در استان خراسان رضوی وارد می نماید. مشکلات کنترلی این بیماری، بخصوص در مورد کنترل شیمیایی که مسائل زیست محیطی در پی دارد، اهمیت روش بیولوژیک را بیشتر می کند. در بهار و تابستان سال 1390و 1389، 225 جدایه باکتری از شهرستان های مختلف استان خراسان رضوی جمع آوری شدند در این راستا یک گروه از جدایه ها، در شرایط آزمایشگاهی، تاثیر معنی داری در کنترل باکتری Erwinia amylovora داشتند. با استفاده از روشهای متداول بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و تغذیه ای جدایه ها متعلق به گونه P. agglomerans می باشند .گروه بندی جدایه های آنتاگونیستP. agglomerans با به کار بردن روش گروه بندی UPGMA و ضریب تشابه جاکارد با استفاده از نرم افزار NTSYS-pcصورت گرفت. بررسی ژنوتیپی جدایه های آنتاگونیست با استفاده ازاین روش نشانگر وجود تشابه 51 تا 92 درصد بین جدایه ها بوده است که سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در بین این باکتری ها را نشان می دهد همچنین هر یک از جدایه ها دارای طرح باندی منحصر به فرد بودند.

کلمات کلیدی

, آتشک گلابی, تنوع ژنتیکی, Erwinia amylovora , Pantoea agglomerans , rep-PCR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029873,
author = {صادقیان, سمانه and طاهری, پریسا},
title = {بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آتشک گلابی، تنوع ژنتیکی، Erwinia amylovora ، Pantoea agglomerans ، rep-PCR.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه های اپی فیت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابی با اثر آنتاگونیستی علیه Erwinia amylovoraدر استان خراسان رضوی
%A صادقیان, سمانه
%A طاهری, پریسا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]