هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه صادقیان , پریسا طاهری , سعید طریقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری لکه آلترناریایی سیب یکی از رایج ترین بیماری های مخرب سیب می باشد که هر ساله خسارات اقتصادی به باغداران در استان خراسان رضوی وارد می نماید. در این پژوهش 25 استرین اپی فیت آنتاگونیست که شامل 13 جدایه Pseudomonas fluorescens و12 جدایه Pantoea agglomerans از سطح شاخ وبرگ درختان گلابی جداسازی وشناسایی شدند .همچنین جدایه جنس Alternaria mali از درختان سیب جداسازی شد .پرگنه های این قارچ در محیط کشت PCA به رنگ خاکستری ،ریسه ها بی رنگ تا قهوه ای مایل به زیتونی ، هاگ ها کوچک بیضوی وتخم مرغی به ابعاد7-4×45-8 میکرومتربوده وتعداد دیواره عرضی 8-1 عدد متغیر و 2-1 دیواره طولی در عریض ترین بخش هاگ مشاهده شد .در این پژوهش آزمون تولید سیانید هیدروژن و تولید آنتی بیوتیک انجام و گروه بندی تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% انجام شدونتایج حاصل توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. بررسی وجود همبستگی بین تولید متابولیت های ضد قارچی جدایه های باکتریایی ومیزان کنترل بیماری نشان دهنده وجود همبستگی 454. 0%بین تولید آنتی بیوتیک نشت شده درون محیط کشت وکاهش میزان بیماری لکه آلترناریای سیب می باشد که این نشان دهنده نقش مهم آنتی بیوتیک ها در کنترل این بیماری بوده درحالی که بین تولید سیانید هیدروژن توسط جدایه هاوتولید میزان کاهش بیماری همبستگی معنی داری وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک, لکه آلترناریایی سیب, متابولیت های ضد قارچی, Alternaria mali .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029874,
author = {صادقیان, سمانه and طاهری, پریسا and طریقی, سعید},
title = {بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آنتی بیوتیک، لکه آلترناریایی سیب، متابولیت های ضد قارچی، Alternaria mali .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کنترل بیولوژیک Alternaria mali با استفاده از باکتری های اپی فیت جداشده از سطح شاخ و برگ درختان گلابی در استان خراسان رضوی
%A صادقیان, سمانه
%A طاهری, پریسا
%A طریقی, سعید
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]