دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر خصوصیات رویشی و عملکرد رقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) )

نویسندگان: فاطمه ذاکرتولائی , سرور خرم دل , معصومه حسامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کودهای بیولوژیکی بویژه میکوریزا از جمله مهمترین راهبردهای تغذیه ای در مدیریت پایدار گیاهان دارویی می باشد. بمنظور بررسی اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی بر خصوصیات رویشی و عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (رقم پابلند) آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 90-1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار (قارچ میکوریزا، باکتری حل کننده فسفات و شاهد) و چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر کلیه خصوصیات رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه معنی دار (01/0p<) بود. تلقیح با میکوریزا و باکتری حل کننده فسفات به ترتیب باعث بهبود 30 و 17 درصدی ارتفاع و کاهش 48 و 37 درصدی کپسول پوک در بوته سیاهدانه در مقایسه با شاهد شد. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه سیاهدانه برای میکوریزا به ترتیب با 41/17 و 74/8 کیلوگرم در متر مربع) و شاهد (به ترتیب با 63/14 و 13/6 کیلوگرم در متر مربع) مشاهده شد. بنابراین به نظر می رسد که تلقیح با کودهای بیولوژیکی مناسب بویژه میکوریزا، می تواند در بهبود عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, میکوریزا, همزیستی, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029880,
author = {ذاکرتولائی, فاطمه and خرم دل, سرور and حسامی, معصومه},
title = {اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر خصوصیات رویشی و عملکرد رقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2012},
location = {کرج, ايران},
keywords = {میکوریزا، همزیستی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر خصوصیات رویشی و عملکرد رقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)
%A ذاکرتولائی, فاطمه
%A خرم دل, سرور
%A حسامی, معصومه
%J دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2012

[Download]