مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (2), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (39-51)

عنوان : ( بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی )

نویسندگان: علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طبیعت تامیمن می گردند. در حقیقت سازند ها یا واحد های سنگی موجود در طبیعت و یا رسوبات حاصل از فرسایش این تشکیلات زمین شناسی، معادن قرضه را تشکیل می دهند. بنابراین در مطالعات پی جویی مصالح ساختمانی، اطلاعات زمین شناسی می تواند در برآورد خصوصیات مهندسی و فیزیکی مصالح ویا تشکیلات زمین شناسی که به عنوان قرضه انتخاب خواهند شد و تشخیص و تعیین پتانسیل های موجود در منطقه نقش بیسار مهمی ایفاد نماید. این مقاله خلاصه از پی جویی منابع قرضه سازه های هیدرولیکی در منطقه سواحل جنوبی کشور (پروژه مهار سیلاب منطقه انرژی پارس جنوبی) می باشد. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات زمین شناسی منطقه ای نظیر جنس یا لیتولوژی تشکیلات زمین شناسی منطقه (توصیفات کلی مربوط به هر تشکیلات)، اطلاعات مربوط به نحوه تشکیل و شرایط محیط های رسوبی با در نظر گرفتن پدیده ها و ساختار های زمین شناسی که از بدو تشکیل تا کنون بر روی آها اثر کرده اند پتانسیل های موجود برای مصالح مختلف مشخص شده اند. سپس با تلفیق نتایج مطالعات ژئوتکنیک (حفاری، نمونه برداری و انجام آزمایش) و اطلاعات زمین شناسی ذکر شده پارامتر های دیگر (حجم، وسترسی و ....) پتانسیل های موجود اولویت بندی و منابع قرضه بهینه از نظر فنی و اقتصادی مشخص گردیده است. نتیجه تحقیق مشخص نمود که در طبیعت لایه های سنگی با یک جنس و متعلق به سازندهای مختلف می تواند به دلیل نحوه تشکیل از لحاظ خواص، دارای اختلافات فاحشی باشند. بنابراین اطلاعات زمین شناسی منطقه ای و دیده گاههای مهندسی زمین شناسی می تواند در برآورد خصوصیات مهندسی و فیزیکی تشکیلات زمین شناسی و تعیین پتانسیل های مصالح ساختمانی موجود و کاهش هزینه ها و زمان در مراحل مختلف پی جویی . انتخاب مصالح بهینه با کمترین ریسک به مهندسین کمک به سزایی نماید.

کلمات کلیدی

, زمین شناسی, سازه های هیدرولیکی, محیط رسوبی, مصالح ساختمانی, منطقه انرژی پارس جنوبی, سیلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029890,
author = {مجیدی, علیرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {December},
issn = {2251-7359},
pages = {39--51},
numpages = {12},
keywords = {زمین شناسی، سازه های هیدرولیکی، محیط رسوبی، مصالح ساختمانی، منطقه انرژی پارس جنوبی، سیلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی
%A مجیدی, علیرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2011

[Download]