زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (1269-1286)

عنوان : ( پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) )

نویسندگان: سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه کشوری در جنوب شرق خرم آباد در استان لرستان قرار دارد. این حوضه از نظر تقسیم بندی زمین ساخت ایران در حوضه زاگرس چین خورده قرار دارد.ذ با توجه به نوع سازندهای زمین شناسی، وضعیت توپوگرافی و اقلیم آن، این حوضه از پتانسیل لغزش زیادی برخوردار است و از نظز لغزشی ناپایدار است. در این مقاله برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه از روش شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند لایه و الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی نشان دهنده ساختار نهایی 1-11-9 برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه است. براساس این پهنه بندی 23/81 ، 7/53، 6/49، 18/68، 43/47 در صد از مساحت منطقه به ترتیب در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, پهنه بندی, حوضه کشوری, شبکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029891,
author = {سوری, سلمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and طاهر فرهادی نژاد},
title = {پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان)},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2228-6837},
pages = {1269--1286},
numpages = {17},
keywords = {زمین لغزش، پهنه بندی، حوضه کشوری، شبکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان)
%A سوری, سلمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A طاهر فرهادی نژاد
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2012

[Download]