همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اگرچه نیتروژن یکی از عناصر ضروری مورد نیاز برای رشد گیاهان می باشد، ولی تعیین میزان مناسب این عنصر نقش مؤثری بر بهبود عملکرد و حفظ محیط زیست دارد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد گل، بذر و زیست توده همیشه بهار (Calendula officinalis L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 88-1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، 30، 60 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر تمام صفات معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین و کمترین عملکرد گل به ترتیب برای مقدار 60 و صفر کیلوگرم نیتروژن با 3/119 و 7/63 گرم در متر مربع مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, همیشه بهار, نیتروژن, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029893,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and هادی شوریده and نادی بهلولی, سوسن},
title = {اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.)},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {همیشه بهار، نیتروژن، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A هادی شوریده
%A نادی بهلولی, سوسن
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]