همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف مطالعه تأثیر مدیریت علف های هرز بر اساس مرحله رشدی زیره سبز بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان در سال زراعی 85-1384 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. سه مرحله رشدی زیره سبز شامل ظهور برگ حقیقی، شاخه دهی و تشکیل چتر به عنوان مراحل بحرانی رشد برای کنترل علف هرز در نظر گرفته شدند. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در پایان فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد بیولوژیکی و دانه و شاخص برداشت معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین تراکم و زیست توده علف های هرز به ترتیب با 2/39 بوته در متر مربع و 45/178 گرم بر متر مربع برای مرحله شاخه دهی زیره سبز حاصل شد. کنترل علف های هرز در مرحله شاخه دهی زیره سبز نسبت به مرحله ظهور برگ حقیقی باعث بهبود عملکرد بیولوژیکی و دانه زیره سبز به ترتیب برابر با 24 و 45 درصد شد؛ در حالیکه میزان این بهبود نسبت به مرحله تشکیل چتر به ترتیب برابر با 46 و 143 درصد بود. بطور کلی نتایج نشان داد که مرحله شاخه دهی یکی از مراحل بحرانی زیره سبز نسبت به علف های هرز می باشد و کنترل آنها می تواند بدلیل کاهش هزینه های تولید و همچنین جلوگیری از مصرف سموم شیمیایی موجب حفظ محیط زیست و بهبود عملکرد گردد.

کلمات کلیدی

, رقابت, کشاورزی ارگانیک, کنترل علف هرز, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029894,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور and جهانی کندری, مریم and نادی بهلولی, سوسن},
title = {ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {رقابت، کشاورزی ارگانیک، کنترل علف هرز، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%A جهانی کندری, مریم
%A نادی بهلولی, سوسن
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]