همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( اثر بسترهای مختلف کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه داروئی سیر )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر انواع بستر کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل 20 و 40 تن کود حیوانی پوسیده در هکتار، 20 و 30 تن شن در هکتار و 5 و 10 تن کلش گندم در هکتار و شاهد بودند. نتایج نشان داد که اثر بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ، تعداد حبه و عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی سیر معنی دار (05/0p≤) بود. بطوریکه بالاترین عملکرد اقتصادی سیر به ترتیب با 4/1085 و 5/723 گرم در متر مربع برای بستر کاشت 40 تن کود دامی در هکتار و شاهد مشاهده شد. با توجه به وجود رابطه مثبت بین وزن برگ و تعداد حبه با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی سیر به نظر می رسد که بکار گیری عملیات زراعی که خصوصیات رویشی و تعداد حبه را بهبود دهد در نهایت افزایش عملکرد اقتصادی سیر را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, تعداد حبه, کود حیوانی, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029895,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and هادی شوریده and نادی بهلولی, سوسن},
title = {اثر بسترهای مختلف کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه داروئی سیر},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {تعداد حبه، کود حیوانی، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر بسترهای مختلف کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه داروئی سیر
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A هادی شوریده
%A نادی بهلولی, سوسن
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]