همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام های مختلف زعفران بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سوسن نادی بهلولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه تاجریزی و سلمه تره تحت تأثیر عصاره آبی اندام های هوایی و بنه زعفران، آزمایشی در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورها پنج غلظت عصاره شامل صفر، 5، 10، 20 و 40 درصد برای اندام هوایی و کورم زعفران بودند. نتایج نشان داد که اثر آللوپاتی اندام های مختلف بر جوانه زنی نهایی، مدت زمان تا 50% جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه هر دو گونه تاجریزی و سلمه تره معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های زعفران از صفر تا 40 درصد، جوانه زنی نهایی، طول ریشه چه و ساقه چه کاهش و مدت زمان تا 50% جوانه زنی هر دو گونه افزایش یافت. بنابراین، می توان در راستای بهره گیری از روش های غیرشیمیایی برای کنترل علف های هرز از خاصیت آللوپاتی گیاهان دارویی همچون زعفران برای مدیریت علف های هرز بویژه در مرحله جوانه زنی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, گیاه دارویی, مدیریت اکولوژیک علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029896,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and نادی بهلولی, سوسن},
title = {بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام های مختلف زعفران بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {آللوپاتی، گیاه دارویی، مدیریت اکولوژیک علف های هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام های مختلف زعفران بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A نادی بهلولی, سوسن
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]