همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , زینت رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و چهار تکرار انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل تعداد حبه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی سیر بودند. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن بر کلیه صفات مورد بررسی سیر معنی دار (05/0 p≤) بود. مصرف 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن به ترتیب باعث بهبود 15 و 20 درصدی عملکرد اقتصادی سیر در مقایسه با شاهد شد. با توجه به وجود رابطه مثبت بین تعداد حبه با عملکرد سیر مشخص است که بکار گیری عملیات زراعی که خصوصیات رویشی و تعداد حبه را بهبود دهد در نهایت افزایش عملکرد سیر را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, تعداد حبه, رشد رویشی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029897,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and هادی شوریده and زینت رستمی},
title = {اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {تعداد حبه، رشد رویشی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A هادی شوریده
%A زینت رستمی
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]