همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , 2012-09-26

عنوان : ( مطالعه تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , زینت رستمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه هرز تاجریزی و سلمه تره، آزمایشی در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل غلظت های صفر، 30، 50، 70، 90 و 100 درصد عصاره آبی برگ گردو بودند. نتایج نشان داد که اثر غلظت های مختلف عصاره برگ گردو بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه تاجریزی و سلمه تره معنی دار (01/0≥p) بود. با افزایش غلظت عصاره از صفر تا 100 درصد، میزان جوانه زنی نهایی، سرعت جوانه-زنی و طول ریشه چه و ساقه چه دو گونه تاجریزی و سلمه تره بیش از 100 درصد کاهش یافت. در حالیکه، میزان افزایش متوسط زمان جوانه زنی برای تاجریزی و سلمه تره به ترتیب 79 و 82 درصد بود. با توجه به نتایج چنین بنظر می رسد که می توان از عصاره برگ گردو برای تولید علف کش های زیستی و مدیریت علف های هرز بویژه در راستای دستیابی به اصول کشاورزی زیستی بهره جست.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, گیاه دارویی, مدیریت علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029898,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and زینت رستمی},
title = {مطالعه تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {آللوپاتی، گیاه دارویی، مدیریت علف هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A زینت رستمی
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010
%D 2012

[Download]