دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, دوره (19), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (157-162)

عنوان : ( تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , اکبر یعقوب فر , ابوالقاسم گلیان , احمدرضا راجی , محمدرضا نصیری , پیمان اسماعیلی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: در شرایط تنش اکسیداتیو میزان تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر افزایش م ییابد که بر تشدید بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، التهاب مفاصل رماتیسمی و کم خونی موضعی تأثیر م یگذارد. یافته های پژوه شهای پیشین بیانگر نقش آنت یاکسیدانی پودر زردچوبه می باشد. این تحقیق جهت بررسی تأثیر پودر زردچوبه در جهت کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی در جوجه های گوشتی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 264 قطعه جوجه یک روزه به 3 گروه شامل گروه های تغذیه شده با جیره بدون پودر زردچوبه، 0 درصد پودر رزدچوبه تقسیم شد. برای ایجاد تنش اکسیداتیو از روز 28 دوره پرورش تا روز چهل و دوم، درجه / 0 درصد و 8 / سطح 4 حرارت محیط پرورش روزانه 5 ساعت (در ساعت 11 صبح تا 4 بعدازظهر) به 33 درجه افزایش یافت. در پایان آزمایش، میزان Superoxide ،(GPx) Glutathione peroxidase لیپیدهای خونی و فراسنجه های آنتی اکسیدانی خون شامل فعالیت آنزیم های سرم خون ارزیابی گردید. (TBARS) Tiobarbituric acid reaction score و شاخص (SOD) dismutase سرم در گروه LDL یافته ها: نتایج بیانگر عدم تغییر تری گلیسرید و کلسترول تام تحت تأثیر جیر ههای آزمایشی م یباشد، ولی غلظت تحت تأثیر پودر HDL . 52 ) کاهش یافت /0 ± 2/ 46 ) در مقایسه با گروه پایه ( 17 /7 ± 3/ 0درصد زردچوبه ( 01 / تغذیه شده با 4 در (GPx) 63 ) افزایش یافت. میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز /7 ± 2/ 74 ) در مقایسه با پایه ( 98 /0 ± 3/ زردچوبه ( 87 183 ) بهبود یافت، ولی بر فعالیت سوپراکسید /1 ± 8/ 225 ) در مقایسه با پایه ( 52 /9 ± 11/ جوجه های تغذیه شده با پودر زردچوبه ( 52 پودر زردچوبه، شاخص میزان پراکسیدهای لیپیدی یا میزان مالون د یآلدئید .(P > 0/ تأثیر معنی داری نداشت ( 05 (SOD) دسموتاز 0) کاهش داد. /49 ± 0/ 0 درصد زردچوبه ( 0032 / 0) نسبت به گروه 8 /76 ± 0/ را در گروه پایه ( 0052 (TBARS) پلاسما نتیجه گیری: پودر زردچوبه به دلیل دارا بودن کورکومین، گیاه دارویی مناسبی جهت بهبود سیستم آنتی اکسیدانی بدن در شرایط تنش اکسیداتیو و درجه حرارت های بالای محیطی م یباشد.

کلمات کلیدی

, پودر زردچوبه, تنش حرارتی, فراسنجه های آنتی اکسیدانی, جوجه و تنش اکسیداتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029900,
author = {حسینی واشان, سیدجواد and اکبر یعقوب فر and گلیان, ابوالقاسم and راجی, احمدرضا and نصیری, محمدرضا and پیمان اسماعیلی نسب},
title = {تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی بیرجند},
year = {2012},
volume = {19},
number = {2},
month = {August},
issn = {1607-2197},
pages = {157--162},
numpages = {5},
keywords = {پودر زردچوبه، تنش حرارتی، فراسنجه های آنتی اکسیدانی، جوجه و تنش اکسیداتیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه
%A حسینی واشان, سیدجواد
%A اکبر یعقوب فر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A راجی, احمدرضا
%A نصیری, محمدرضا
%A پیمان اسماعیلی نسب
%J دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
%@ 1607-2197
%D 2012

[Download]