سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03

عنوان : ( ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA )

نویسندگان: مسعود یاورمنش , دینا شهرام پور , مژگان یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمپوست کود بیولوژیکی غیرسمی است که ازتجزیه ضایعات (گیاهی وحیوانی) خانگی، کارخانجات و لجن فاضلاب ها توسط میکروارگانیسم های گرمادوست هوازی حاصل می گردد. از مزیت های استفاده از این کود می توان به افزایش حاصلخیزی خاک، افزایش نفوذپذیری خاکهای سنگین، ارزان قیمت بودن، تامین موادآلی وتنظیم pHخاک اشاره نمود. هدف ازاین مطالعه تعیین تنوع باکتریایی کمپوست با کمک روش های مبتنی برکشت و شناسایی ناحیه16srRNA بود، بدین منظور از کشت (هوازی- بی هوازی و آمیخته) نمونه کمپوست درمحیط کشت PCA،17 کلنی بر اساس شکل و اندازه پرگنه انتخاب و در 4 گروه مشخص طبقه بندی شدند. سپس از میان آنها 7 میکروارگانیسم انتخاب و جهت شناسایی دقیق میکروارگانیسم (جنس و گونه) ابتدا اقدام به استخراج کل ژنوم میکروارگانیسم با روش Boiling نموده سپس با کمک پرایمرهای عمومی (Universal) ناحیه 16SrRNA در هر میکروارگانیسم تحت واکنش PCR قرار گرفت. پس از تعیین توالی نواحی 16SrRNA و ویرایش توالی ها، شناسایی دقیق میکروارگانیسم ها انجام پذیرفت. بر اساس نتایج، حضور گونه هایی از باکتری های Bacillus ، Staphylococcus، Pseudomonasدر نمونه کمپوست تایید و بر اساس تشابه ژنتیکی ( Phylogenetic tree) مشخص شد که تمامی باکتری ها غیر بیماریزا و خاستگاه اصلی آنها خاک و بقایای گیاهان می باشد.

کلمات کلیدی

, کمپوست, باکتری, روش های مبتنی برکشت, ناحیه 16srRNA , تعیین توالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029901,
author = {یاورمنش, مسعود and شهرام پور, دینا and یزدی, مژگان},
title = {ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA},
booktitle = {سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کمپوست، باکتری، روش های مبتنی برکشت، ناحیه 16srRNA ،تعیین توالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA
%A یاورمنش, مسعود
%A شهرام پور, دینا
%A یزدی, مژگان
%J سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
%D 2012

[Download]