پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (92), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (103-111)

عنوان : ( مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی )

نویسندگان: سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم با کاربرد اکسیدهای آهن معمولی و نانو حاصل از ضایعات فولاد مبارکه اصفهان در خاک انجام شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب فاکتوریل در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورها شامل پودر اکسید آهن معمولی (06/0-02/0میلیمتر) و نانواکسید آهن (250-25 نانومتر) در پنج سطح صفر، 05/0، 1/0، 5/0 و1/0درصد و دو سطح کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی (صفر و 2 درصد وزن خاک) بودند. نتایج نشان داد مقدار جذب و غلظت آهن در گندم با کاربرد نانو اکسید آهن در مقایسه با اکسید آهن معمولی افزایش معنی داری داشت. همچنین متناسب با افزایش اکسیدهای آهن مصرفی مقدار جذب و غلظت آهن گیاه نیز افزایش یافت. کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی مقدار جذب و غلظت آهن گیاه را بطور معنی داری افزایش داد. همچنین کاربرد توام هر دو نوع اکسید آهن با کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی افزایش معنی داری در مقدار جذب و غلظت آهن گیاه ایجاد نمود. این افزایش در تیمار نانو اکسیدآهن حاوی کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی در مقایسه با تیمار اکسید آهن معمولی حاوی کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بیشتر شد.

کلمات کلیدی

, نانو اکسیدآهن, کمپوست زباله شهری, گرانوله گوگردی, اکسید آهن معمولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029905,
author = {مظاهری نیا, سیما and آستارائی, علیرضا and احمد منشی and فتوت, امیر},
title = {مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2011},
volume = {92},
number = {1},
month = {December},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {103--111},
numpages = {8},
keywords = {نانو اکسیدآهن، کمپوست زباله شهری، گرانوله گوگردی، اکسید آهن معمولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی
%A مظاهری نیا, سیما
%A آستارائی, علیرضا
%A احمد منشی
%A فتوت, امیر
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2011

[Download]