برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (16), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-23)

عنوان : ( تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان) )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , صباح مهدیزاد , هادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه مناطق مرزی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و اکولوژیک توجه بسیاری به آن صورت گرفته است. یکی از ویژگیهای اصلی مناطق مرزی، دوری از مرکز کشور و به تبع آن دوری از کانون های قدرت سیاسی، اقتصادی و تصمیم گیری است. این مساله جغرافیایی که بیشتراز طبیعت مناطق مرزی ناشی می شود، پیامدهای نامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد، که مهمترین آن محرومیت شدید و قرار نگرفتن این مناطق در مسیر امواج توسعه است.دولت ها برای حل این مشکل راهکارهای مختلفی را مد نظر قرار می دهند. ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی از شناخته شده‌ترین روشهای توسعه مناطق مرزی به شمار می‌‌رود و امروزه بیشترکشورها جهان تلاش می‌کنند برای توسعه مناطق مرزی، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و گسترش همکاری های متقابل منطقه ای، اقدام به تاسیس چنین بازارچه های نمایند. ضمن اینکه ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق کالا،افزایش درآمد مردم منطقه و تحول فضای کالبدی نیز از جمله مزایای دیگر فعالیت این بازارچه ها محسوب می‌شود. در این تحقیق به تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه مرزی باشماق مریوان در استان کردستان پرداخته شده است. گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و با روش توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا فعالیت بازارچه مرزی باشماق بازتابهای سیاسی،اقتصادی و کالبدی مثبتی برای منطقه به همراه داشته است. ازاینرو تلاش شده تا اثرات اقتصادی - سیاسی بازارچه مرزی باشماق مریوان در دو مقطع قبل از تأسیس و بعد از آن بر مناطق مرزی اطراف بازارچه مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از این واقعیت است که بازارچه مرزی باشماق توانسته است اثرات اقتصادی - سیاسی مثبتی مانند ایجاد و توسعه زیر ساختها، افزایش اشتغال،کاهش قاچاق و گسترش همکاریهای منطقه‌ای بین استانهای کرد‌نشین دو سوی مرز را به همراه داشته باشد.

کلمات کلیدی

, بازارچه مرزی؛ باشماق مریوان؛ ایران؛ بازتابهای سیاسی, فضایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029916,
author = {زرقانی, سیدهادی and مهدیزاد, صباح and اعظمی, هادی},
title = {تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان)},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2012},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1605-9689},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {بازارچه مرزی؛ باشماق مریوان؛ ایران؛ بازتابهای سیاسی- فضایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بازتابهای سیاسی- فضایی بازارچه های مرزی(نمونه موردی بازارچه مرزی با شماق مریوان)
%A زرقانی, سیدهادی
%A مهدیزاد, صباح
%A اعظمی, هادی
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2012

[Download]