آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (14), سال (2012-3) , صفحات (3-30)

عنوان : ( نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , الهه شاه پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گر چه اصل حرمت خمر مورد اتفاق است،اما در بارۀ کیفیت تحریم آن اختلاف نظر وجود دارد؛برخی از اندیشمندان شیعة اعلام حرمت خمر رابه اوایل دوران مکه باز می گردانند؛اما اهل سنت آن را مربوط به اواخر دورۀ مدینه وتحریم را به گونه تدریجی وچند مرحله ای می دانند وازاین رهگذر نظریۀ تحریم تدریجی خمر را مطرح می کنند. این نظریه دارای زمینه ها وپیامدهایی است که در این پژوهش به آنها اشاره کرده وبه نقد این نظریه پرداخته ایم ودر نتیجه تدریج در تحریم را مردود دانسته واعلام حرمت خمر را در اوایل دوران مدینه به اثبات رسانده ایم. ودر نهایت ،تدریج را _در صورت اثبات آن در این مورد_ مربوط به اجرای حد شرب خمر ونه اعلام حرمت آن دانسته ایم.

کلمات کلیدی

, خمر, تحریم, تدریجی, اعلام حرمت, اسباب نزول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029930,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and شاه پسند, الهه},
title = {نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {14},
month = {March},
issn = {2251-9378},
pages = {3--30},
numpages = {27},
keywords = {خمر،تحریم،تدریجی،اعلام حرمت،اسباب نزول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A شاه پسند, الهه
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2012

[Download]