بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل )

نویسندگان: محمود هوشیارفرد , حمید روحانی , ماهرخ فلاحتی رستگار , عصمت مهدی خانی مقدم , سعید ملک زاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمعیت هایAspergillus section Flavi در خاک مزارع ذرت دانه ای دو استان اردبیل (شهرستان پارس آباد، دهستان های ساوالان و قشلاق شمالی) و فارس (شهرستان های فسا و دارب) از نظر پراکنش قارچ های تولید کننده افلاتوکسین مورد مطالعه قرار گرفتند. جدایه ها به روش سریال رقت با استفاده از محیط کشت های حاوی آنتی بیوتیک کلرامفنیکل جداسازی شدند. برای تفکیک استرین های تولید کننده افلاتوکسین از محیط کشت افتراقی به صورت مشاهده هاله فلورسانس در اطراف پرگنه های توکسین زا در زیر نور فراء بنفش با طول موج بلند استفاده شد. ازمجموع ۲۱۸ جدایه متعلق بهAspergillus section Flaviبدست آمده از ١٣ مزرعه ذرت ، حدود ٨٥ درصد جدایه ها ازA. flavus ٢ 1درصدA. parasiticus و ٣ درصد A.nomiusبودند. حدود ٩٨ درصد جدایه هایA. flavusافلاتوکسین زا و حدود ۴۸ درصد قادر به تولید اسکلرت در دمای ٣٠ درجه سانتی گراد بودند. جمعیت جدایه هایA. flavus تولید کننده افلاتوکسین در استان اردبیل ( حدود ٦٥ درصد) نسبت به استان فارس (حدود ٣٣ درصد) بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, Aspergillus section Flavi ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029936,
author = {هوشیارفرد, محمود and روحانی, حمید and فلاحتی رستگار, ماهرخ and مهدی خانی مقدم, عصمت and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {Aspergillus section Flavi ، افلاتوکسین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل
%A هوشیارفرد, محمود
%A روحانی, حمید
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]