بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: مریم رمضانی مقدم , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بیماری های مهم گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی، بیماری ریشه گرهی است که توسط نماتدهای جنسMeloidogyne ایجاد می شود. درحالیکه اصلی ترین روش کنترل این بیمارگر استفاده از نماتدکش های شیمیایی است ولی تحقیقات بیشتر در جهت جایگزینی روش های کنترل بیولوژیک که ضامن سلامت محیط زیست نیز می باشد، انجام شده است. بررسی ها حاکی از توانمندی گونه های مختلف جنسBacillusدر کنتر ل زیستی نماتدM. javanicaدر شر ایط آزمایشگاه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ریزوباکتریهای جنسBacillus در کنترل زیستی نماتد M. javanicaدر شرایط آزمایشگاه انجام شده است. به منظور جداسازی باکتری ها، نمونه برداری تصادفی از خاک فراریشه گیاهان سالم مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی انجام گرفت. در مجموع ١٥٠ ایزوله جداسازی شد. جدایه های بدست آمده در آزمون سنجش زیستی مور د ارزیابی قرا ر گرفت.تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری انجام گرفت. در مجموع ٨ جدایه بیشترین درصد ممانعت از تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم را نشان دادند. تمامی جدایه ها توانایی تولید آنزیم های پروتئاز و آلکالین پروتئاز را نیز داشتند. به منظورشناسایی جدایه های برتر از آزمون های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی بر اساس کلیدهای استاندارد باکتری شناسی استفاده شد.گونه های شناسایی شده موث ر در کنتر ل نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی B. badius و B. megaterium , B. licheniformis , Bacillus cereusتشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, کنترل بیولوژیک, نماتد ریشه گرهی, گوجه فرنگی , باسیلوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029939,
author = {رمضانی مقدم, مریم and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره and روحانی, حمید},
title = {کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کنترل بیولوژیک، نماتد ریشه گرهی، گوجه فرنگی ، باسیلوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه
%A رمضانی مقدم, مریم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%A روحانی, حمید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]