بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

عنوان : ( بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی )

نویسندگان: فاطمه خیاط , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی گروهی از نماتدهای انگل گیاهی هستند که به لحاظ خسارتی که گونه های مختلف آن در سطح جهان به محصولات زراعی وارد می آورند از اهمیت زیادی برخور دارند. طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به منظور دستیابی به جایگزینهای بی خطر یا کم خطر و موثرتر از حشره کشهای شیمیایی برای کنترل نماتدها صورت پذیرفته است. در این تحقیق، عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره جهت بررسی قابلیت کنترل نماتد ریشه گرهی مورد آزمایش قرار گرفت. از هر اسانس ٥ غلظت در ٣ تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان بازدارندگی از تفریخ تخم و مرگ ومیر لاروهای سن دو با غلظت عصاره ها رابطه مستقیم داشت.با توجه به تاثیر مطلوب عصاره آبی- الکلی خرزهره روی نماتد،M. javanica این گیاه میتوانند به عنوان عوامل طبیعی نماتدکش مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, خرزهره, نماتد ریشه گرهی, فعالیت نماتدکشی, عصاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029940,
author = {خیاط, فاطمه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خرزهره، نماتد ریشه گرهی،فعالیت نماتدکشی،عصاره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی
%A خیاط, فاطمه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A عزیزی ارانی, مجید
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]