همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی , 2012-09-26

عنوان : ( تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis) )

نویسندگان: قربانعلی رسام , اصغر خوشنودیزدی , علیرضا دادخواه , مجید رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش خشکی مهم‌ترین عامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان محسوب می‌شود. بسیاری از صفات ریشه و اندام هوایی گیاهان تحت تاثیر تنش خشکی تغییر می‌کند[1]. زوفا گیاهی چندساله از خانواده نعناعیان است که به‌عنوان خلط آور، اشتهاآور، ضدباکتری و ضدتبخال کاربرد دارد [2]. با هدف بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیک زوفا، آزمایشی در سال 1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان بر پایه طرح کاملا\" تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت از چهار سطح تنش خشکی شامل 100 درصد ظرفیت مزرعه‌ای (شاهد یا بدون تنش)، 75 درصد ظرفیت مزرعه‌ای (تنش ملایم)، 50 درصد ظرفیت مزرعه‌ای (تنش متوسط) و 25 درصد ظرفیت مزرعه‌ای (تنش شدید) بود. نتایج نشان داد که تاثیر تنش خشکی بجز چگالی ریشه بر سایر صفات ریشه و نیز خصوصیات اندام هوایی معنی‌دار بود. بیشترین ارتفاع بوته و حجم ریشه به ترتیب با 21/34 سانتی‌متر و 5/26 سانتی‌متر مکعب مربوط به تیمار شاهد بود که نسبت به تیمار تنش شدید 43 و 54 درصد افزایش نشان داد. در تیمار تنش شدید وزن خشک ریشه، ساقه، برگ و سرشاخه به ترتیب با 56، 62، 68 و 65 درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد به حداقل مقدار رسید. کاهش این صفات به محدود شدن آماس سلولی و بسته شدن روزنه‌ها در واکنش به کمبود آب خاک نسبت داده شد که با تقلیل رشد، فتوسنتز و تولید ماده خشک در گیاه همراه می‌گردد [3، 4]. با افزایش تنش بر پارامتر نسبت ریشه به ساقه افزوده شد[5]. اگرچه تشدید تنش خشکی تاثیری منفی بر خصوصیات مورفولوژیک گیاه برجای گذاشت ولی عدم اختلاف معنی‌دار بین تنش ملایم و تیمار شاهد در بیشتر صفات مورد مطالعه نشان می‌دهد که زوفا از مقاومت نسبی در مواجهه با تنش خشکی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, زوفا, تنش خشکی, دارویی, ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029944,
author = {رسام, قربانعلی and خوشنودیزدی, اصغر and دادخواه, علیرضا and رستمی, مجید},
title = {تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis)},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {زوفا، تنش خشکی، دارویی، ریشه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش خشکی بر صفات ریشه و اندام هوایی گیاه داوریی زوفا (Hyssopus officinalis)
%A رسام, قربانعلی
%A خوشنودیزدی, اصغر
%A دادخواه, علیرضا
%A رستمی, مجید
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی
%D 2012

[Download]